fbpx
Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny? Piotr Witkowski 13 stycznia 2022

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Zmiana prawa restrukturyzacyjnego polegająca na wprowadzeniu do postępowania o zatwierdzenie układu rozwiązań znanych uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu (UPR) przyczyniła się do jeszcze większego zainteresowania przedsiębiorców tą problematyką.

Najdonioślejszym skutkiem UPR było zawieszenie wszystkich prowadzonych wobec przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych. Skutek ten następował już przez samo wpisanie do Monitora Sądowego i Gospodarczego informacji o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Z tą chwilą, oprócz zawieszenia egzekucji, przedsiębiorca zyskiwał:

  • zawieszenie spłaty zobowiązań kredytowych (pożyczkowych),
  • zakaz wszczynania nowych egzekucji, a przede wszystkim
  • restrukturyzację zobowiązań na warunkach określonych, w przyjętym, w tym postępowaniu układzie.

Wprowadzone zmiany do postępowania o zatwierdzeniu układu jeszcze bardziej wzmocniły pozycję przedsiębiorcy, przyznając mu uprawnienia mające na celu ochronę jego majątku i umożliwienie kontynuowania działalności w nowej, dopasowanej do potrzeb przedsiębiorcy rzeczywistości gospodarczej. Przedsiębiorca dodatkowo otrzyma:

  • zakaz wypowiadania umów istotnych dla prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. takich jak umowy najmu, dzierżawy, leasingu, kredytowe;
  • możliwość uchylania zajęć komorniczych majątku, np. rachunków bankowych, wierzytelności;
  • możliwość wyłączania spod egzekucji niezbędnych składników majątku w postaci samochodów, maszyn i urządzeń;
  • możliwość objęcia układem zobowiązań zabezpieczonych na majątku przedsiębiorcy, np. poprzez wpis hipoteki na nieruchomości.

Dodatkowo utworzony Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) pozwolił usprawnić prowadzone postępowania poprzez publikowanie w nim orzeczeń sądowych i innych dokumentów związanych z takim postępowanie. Dokumentem, który jest niezbędny do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a który można obecnie złożyć jedynie poprzez portal KRZ jest wniosek restrukturyzacyjny. Najważniejszym załącznikiem takiego wniosku jest wstępny plan restrukturyzacyjny.

Wstępny plan restrukturyzacyjny to taki plan przedsiębiorcy na przetrwanie i utrzymanie się na rynku, ale także plan na rozwój firmy. Podstawowym zadaniem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest przekonanie sądu, że złożenie wniosku restrukturyzacyjnego doprowadzi do zawarcia układu z wierzycielami. Przecież głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji w drodze układu z wierzycielami.

Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera, co najmniej:

1) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, czyli szczegółowy opis przyczyn niewypłacalności lub stanu zagrożenia niewypłacalnością;
2) wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, czyli wskazanie konkretnych czynności naprawczych, które należy podjąć dla poprawy sytuacji finansowej; oczywiście środki restrukturyzacyjne powinny być zbieżne z analizą trudnej sytuacji przedsiębiorcy, opisaną w pkt. 1);
3) wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, czyli wskazanie realnych terminów uruchomienia działań naprawczych.

Ze względu na doniosłość wstępnego planu restrukturyzacyjnego, który stanowi podstawę do przygotowania właściwego planu restrukturyzacyjnego mającego skłonić wierzycieli do przyjęcia proponowanych propozycji układowych i zawarcia układu, pozostaw jego przygotowanie specjalistom z kancelarii ProPrawni. Dzięki zawartej umowie, doradca restrukturyzacyjny zadba o cały proces restrukturyzacji, w tym przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego!