fbpx
Restrukturyzacja bankowa, a postępowanie o zatwierdzenie układu Piotr Witkowski 19 lutego 2024

Restrukturyzacja bankowa, a postępowanie o zatwierdzenie układu

Restrukturyzacja to proces strategiczny i operacyjny, który obejmuje planowane zmiany w strukturze, funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem, a więc z definicji jest procesem nadrzędnym i wielopłaszczyznowym. Ma on na celu adaptację organizacji do zmieniających się warunków rynkowych, poprawę wydajności czy zwiększenie konkurencyjności. Jego konieczność może również wynikać ze zmian w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa lub być uwarunkowana wewnętrznie. Restrukturyzacja jest zatem swoistym przeorganizowaniem przedsiębiorstwa w kontekście struktury organizacyjnej, procesów biznesowych czy strategii kosztowej. Często strategię restrukturyzacyjną opiera się na optymalizowaniu procesów już zachodzących w przedsiębiorstwie w odniesieniu do jego zdolności do generowania zysku.

Jednym z elementów takiego przeorganizowania, często niezbędnym dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest zwiększenie cash flow oraz zmniejszenie kosztu finansowania zewnętrznego (pośredniego i bezpośredniego).

Postępowanie o zatwierdzenie układu, jako jedna z form postepowania restrukturyzacyjnego daje przedsiębiorstwu możliwość modyfikacji swojej struktury zadłużenia poprzez zawarcie układu z jego wierzycielami. Z punktu widzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa PoZU daje rzeczy najważniejsze – czas potrzebny na wdrożenie dalszych, koniecznych zmian oraz zwiększenie zdolności płatniczych poprzez wynikający z przepisów prawa restrukturyzacyjnego brak obowiązku regulowania wierzytelności objętych układem. Postępowanie o zatwierdzenie układu z reguły dotyczy całości wierzytelności przedsiębiorstwa, jest zatem kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na nowo, często na lepszych niż obecnych warunkach, ułożyć jego strukturę wierzytelności.

Jest to zasadnicza różnica pomiędzy PoZU a tak zwaną „restrukturyzacją bankową”, czy będąc bardziej precyzyjnym – restrukturyzacją jednego lub kilku zobowiązań wobec tego samego podmiotu, w tym przypadku banku. Zazwyczaj takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla samego banku, a przeprowadzone odpowiednio wcześniej pozwala na uniknięcie ryzyka tworzenia się kosztownych rezerw związanych z działalnością banków wymaganych przez ustawodawcę.

Dla przedsiębiorstwa „restrukturyzacja bankowa” z reguły oznacza kosztowne odroczenie płatności o kilka miesięcy, ponieważ będzie ono musiało ponieść koszt odsetkowy wydłużonego czasu kredytowania oraz bardzo często koszty około kredytowe, takie jak aneks do umowy, opłatę manipulacyjną i inne. Zdarzają się oczywiście propozycje zakładające umorzenie części zobowiązania, lecz należą one do zdecydowanej rzadkości.

O ile takie rozwiązanie w krótkim okresie poprawia płynność przedsiębiorstwa i chwilowo oddala groźbę działań egzekucyjnych, to w dłuższym okresie zwiększa prawdopodobieństwo jeszcze poważniejszych problemów przedsiębiorstwa. Nie należy zapominać, że taka ugoda z bankiem nie rozwiązuje kwestii innych wierzycieli przedsiębiorstwa i może, choć nie musi, być przyczyną pętli kredytowej w którą przedsiębiorstwo może wpaść.

Ugoda z bankiem jest racjonalna, jeśli bank jest jedynym lub najbardziej istotnym wierzycielem, w innym przypadku wskazane jest rozwiązanie bardziej kompleksowe.