fbpx
Jak chronić majątek przed upadłością? Piotr Witkowski 18 lutego 2022

Jak chronić majątek przed upadłością?

Podchodząc do upadłości z majątkiem, warto się dowiedzieć, co z naszym majątkiem. Przecież podstawowym skutkiem upadłości jest zaspokojenie wierzycieli ze środków pozyskanych z jego sprzedaży. Najlepiej zatem podchodzić do upadłości nie posiadając żadnego majątku. Czy jednak zawsze będzie to możliwe? 

Majątek to zespół przedmiotów i praw majątkowych przysługujących osobie fizycznej lub prawnej przedstawiający konkretną wartość. Wartość majątku determinuje często nasze decyzje. Przykładem majątku jest np. dom, mieszkanie, wyposażenie, samochód, udziały, akcje w spółkach prawa handlowego, maszyny i urządzenia, czy pieniądze. Co do zasady, z chwilą ogłoszenia upadłości, cały posiadany przez nas majątek wchodzi w skład masy upadłości i zostaje przeznaczony na zaspokojenie długów. Co zrobić, jeżeli jesteśmy właścicielem mieszkania lub samochodu, czy innego wartościowego składnika swojego majątku?

Rozwiązanie w postaci upadłości powinno być ostatecznością. Nie chcemy przecież stracić majątku, który najczęściej odziedziczyliśmy po rodzicach. Majątku, na który pracowaliśmy całe życie, aby go teraz przekazać na spłatę długów. Oczywiście należy mieć świadomość, że zaciągając zobowiązania powinno się go spłacić. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Różne sytuacje życiowe, np. choroba, utrata pracy, itp. powodują, że pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań. Jeżeli są to problemy przejściowe, warto rozważyć rozwiązanie w postaci układu konsumenckiego. Korzyści: chronimy majątek, zawieramy układ dostosowany do naszych możliwości zarobkowych i sytuacji zawodowej oraz spłacamy wierzycieli na ustalonych warunkach układowych. Otwarcie postępowania wstrzymuje prowadzenie przez wierzycieli działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Zawarcie układu takie działania zabrania. A po jego wykonaniu pozostałe do spłaty wierzytelności podlegają umorzeniu.

Kolejnym rozwiązaniem jest tzw. przygotowana likwidacja, czyli pre-pack. Korzyści: zachowujemy majątek poprzez jego sprzedaż na rzecz wybranego kupującego i na warunkach z nim ustalonych, często jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek składamy już wraz z ofertą sprzedaży majątku, sąd zatwierdza kupującego, a syndyk podpisuje umowę sprzedaży. Po podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy wierzycieli, pozostałe zobowiązania podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych.

Posiadanie mieszkania lub samochodu przez małżonków.

Często spotykamy się z sytuacją, kiedy mieszkanie, czy samochód jest własnością małżonków. Małżonkowie wtedy traktują taki składnik jakby mieli w nim udział w wysokości 1/2 części. Oczywiście jest to błędne podejście. Majątek małżonków stanowi wspólność małżeńską charakteryzujący się współwłasnością łączną, czyli każdy z małżonków jest posiadaczem całego mieszkania lub samochodu, a wysokość udziałów nie jest określona. W przypadku upadłości jednego z małżonków w skład masy upadłości wejdzie całe mieszkanie lub samochód. Jak temu zaradzić? 

Jeżeli małżonkowie chcieliby określić konkretną wartość udziałów w majątku wspólnym powinny zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej. Z chwilą jej zawarcia każdy z małżonków będzie posiadał majątek osobisty, w którego skład wejdzie m.in. udział w majątku wspólnym, z którego będzie ponosił odpowiedzialności za swoje zobowiązania. Tylko ten majątek będzie brany pod uwagę w przypadku upadłości jednego z małżonków.

Co, jeżeli posiadamy udział w mieszkaniu, czy samochodzie? W dużym uproszczeniu, udział wiąże się z własnością jednej rzeczy, która przysługuje kilku osobom. Mówimy wtedy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z taką współwłasnością mamy do czynienia w przypadku spadkobrania, gdy spadek przypada kilku spadkobiercom. 

Każdy ze współwłaścicieli może sprzedać swój udział, jak i go obciążyć np. hipoteką, bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Podobnie rzecz się ma w toku upadłości, taki udział wejdzie w skład masy upadłości i będzie sprzedawany przez syndyka. Oczywiście sprzedaż takiego udziału będzie utrudniona, wręcz z reguły niemożliwa ze względu na wygórowaną cenę lub fakt, iż sprzedaż dotyczy jedynie udziału. W takim wypadku warto podjąć negocjacje z syndykiem w celu wykupu udziału za znacznie obniżoną cenę lub skorzystać z przepisu art. 315 ust. 2 Prawa upadłościowego. Przepis ten mówi, że sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów ustawy. Wyłączenie takie może mieć miejsce w sytuacji, kiedy syndyk podejmował wielokrotne, bezskuteczne próby zbycia przedmiotu majątku, a dalsze pozostawanie przedmiotu w masie upadłości jest niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na wysokie koszty.

Samochód w masie upadłości.

Z masy upadłości można domagać się wyłączenia również samochodu, ze względu na naszą niepełnosprawność lub członków naszej rodziny oraz, jeżeli samochód jest wykorzystywany do wykonywania pracy zarobkowej lub stanowi niezbędne urządzenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Jak widać z powyższego decyzja, czy podejść do upadłości powinna być dokładnie przemyślana i  rozważona z ekspertem do spraw oddłużania, ze względu na skutki, jakie wywoła wobec posiadanego przez nas majątku.

Kancelaria ProPrawni przeprowadzi bezpłatną konsultację prawną w celu wyboru, dostosowanej do Państwa sytuacji, drogi wyjścia z długów.