fbpx
Redukcja długów w firmie, czyli czym jest restrukturyzacja? Piotr Witkowski 20 stycznia 2022

Redukcja długów w firmie, czyli czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja - oddłużanie firm

Restrukturyzacja to pojęcie bardzo szerokie i może dotyczyć zupełnie różnych usług. Restrukturyzacja firmy, a dokładniej uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to jedna z wielu form restrukturyzacji, która ma na celu renegocjację umów z wierzycielami tak, by przedsiębiorca mógł je spłacać na miarę swoich możliwości.
Z takiego rozwiązania do 30 listopada 2021 roku mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których pojawiły się problemy z płynnością finansową spowodowane COVID-19

Obecnie dość popularną procedurą restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W nowym kształcie obowiązuje wprawdzie od 1 grudnia 2021 roku, ale już zyskuje bardzo dużą popularność. O tym rodzaju restrukturyzacji pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów: Czego potrzebują firmy w dobie kryzysu?. Restrukturyzacja to nic innego, jak pomoc przedsiębiorcy w sytuacji kryzysu. Z restrukturyzacji zatem mogą korzystać przedsiębiorcy, a więc osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność gospodarczą, jak również osoby prowadzące gospodarstwa rolne. Przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – w praktyce osoby wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub podmioty wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo restrukturyzacyjne zna jeszcze inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, takie, jak przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, czy postępowanie sanacyjne. Każda z wymienionych procedur restrukturyzacji ma jeden skutek polegający na zawarciu układu z wierzycielami, jednak różnie do tego prowadzi.
Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyśpieszone postępowanie układowe prowadzone jest dla przedsiębiorcy, który znajduje się we wstępnej fazie kryzysu. Przedsiębiorcy o ustabilizowanej sytuacji rynkowej, który przewiduje, że w najbliższym czasie może mieć problemy z płynnością finansową. Ten rodzaj postępowania wszczynany jest przez złożenie wniosku restrukturyzacyjnego do sądu, a podjęcie decyzji pozytywnej prowadzi do ustanowienia nadzorcy sądowego. Do przyjęcia układu dochodzi na zgromadzeniu wierzycieli, którzy zatwierdzają sporządzony przez nadzorcę spis wierzytelności. Postępowanie to z założenia ma trwać 2-3 miesiące, w tym okresie prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowania egzekucje ulegają zawieszeniu. Nie może skorzystać z przyśpieszonego postępowania układowego przedsiębiorca, u którego wartość wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. W takiej sytuacji przedsiębiorca może skorzystać z postępowania układowego.

Czym jest wierzytelność sporna?

Wierzytelność sporna to taka, co do której przedsiębiorca odmawia zapłaty jako niezasadnej. W tym trybie do zawarcia układu dochodzi po przegłosowaniu propozycji układowych przez wierzycieli, których umieszczono w spisie wierzytelności po rozpatrzeniu ich sprzeciwu. Z reguły postępowania to trwa około 12 miesięcy, ze względu na konieczność rozpatrzenia sprzeciwów do spisu wierzytelności. W tym czasie postępowania egzekucyjne prowadzone wobec przedsiębiorcy są również zawieszone.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca znajduje się w głębokiej fazie kryzysu, jego firma wymaga istotnych zmian, warto zastanowić się nad postępowaniem sanacyjnym.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie to oprócz zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia przede wszystkim przeprowadzenie działań sanacyjnych, tj. takich czynności prawnych i faktycznych, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy i przywrócenie płynności finansowej. Czynnościami sanacyjnymi są np. odstąpienie od niekorzystnych umów, sprzedaż zbędnego majątku, redukcja zatrudnienia, czy zawieszenie prowadzonych wobec przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych. Postępowanie to oczywiście trwa znacznie dłużej niż 12 miesięcy, a jego głównym celem jest przywrócenie przedsiębiorstwa do normalnego funkcjonowania poprzez odzyskanie zdolności do bieżącego regulowania swoich wymagalnych zobowiązań.

Głosowanie nad układem

Ważnym elementem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest głosowanie nad układem. Przyjęcie układu następuje, jeżeli za układem zagłosuje ponad 50% wszystkich głosujących wierzycieli, którzy posiadają łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Tak przegłosowany układ wiąże zarówno wierzycieli głosujących za układem, jak i wierzycieli, którzy byli przeciw, oraz tych, którzy nie brali udział w głosowaniu.

Jak widać z powyższego proces restrukturyzacji jest procesem dość złożonym, a wybór odpowiedniej procedury restrukturyzacyjnej pozostaw specjalistom. Kancelaria ProPrawni pomaga przedsiębiorcom w doborze właściwej procedury, a kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny zadba o cały proces, aby skutecznie doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami.