fbpx
Restrukturyzacja zadłużenia – nie tylko bankowa Piotr Witkowski 5 stycznia 2022

Restrukturyzacja zadłużenia – nie tylko bankowa

Często stosowaną praktyką instytucji finansowych udzielających pożyczek jest dokonywanie restrukturyzacji zadłużenia spowodowanego opóźnieniem w spłacie pożyczki. Praktyka taka doprowadza do ustalenia nowych warunków spłaty zobowiązania, ale czy na bardziej korzystnych i uwzględniających sytuację majątkową kredytobiorcy warunkach?

Restrukturyzacja bankowa wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi kosztami jej przeprowadzenia. Z reguły instytucje finansowe jednostronnie narzucają kredytobiorcom “nowe” warunki spłaty, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Restrukturyzacja nigdy też nie doprowadza do umorzenia zobowiązania, a wręcz przeciwnie, spowoduje zwiększenie zobowiązania do spłaty. Czy zatem istnieje alternatywa dla restrukturyzacji bankowej? Oczywiście, że tak.

Postępowanie układowe

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji przepisy prawa restrukturyzacyjnego dające możliwość przeprowadzenia postępowania o zatwierdzeniu układu (dawne uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne). Z przepisów prawa restrukturyzacyjnego mogą także korzystać konsumenci, na zasadach odpowiednio dostosowanych do ich sytuacji. Mają oni prawo, w przypadku kłopotów finansowych, złożyć do sądu wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, potocznie nazwanego układem konsumenckim.

Z układu konsumenckiego mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, których możliwości zarobkowe i sytuacja zawodowa wskazują na możliwość pokrycia kosztów postępowania sądowego, jaki i zawarcia układu oraz jego wykonania. Najważniejszym elementem takiego postępowania jest przygotowanie wniosku, w którym określone zostaną propozycje spłaty zobowiązania dla wierzycieli. Następnie nadzorca sądowy zbiera głosy. Do zawarcia układu dochodzi, jeżeli za układem wypowie się większość głosujących wierzycieli, którzy posiadają łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Wśród najczęściej stosowanych propozycji układowych są:

  • odroczenie terminu spłaty zobowiązania,
  • obniżenie wysokości zobowiązania,
  • umorzenie odsetek,
  • umorzenie opłat dodatkowych i kosztów postępowania,
  • rozłożenie zobowiązania na dłuższy okres spłaty.

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli trwa maksymalnie 3 miesiące, a pierwszym jego skutkiem jest zawieszenie wszystkich prowadzonych egzekucji dotyczących wierzytelności objętych układem. Jednak najważniejszym efektem zawartego układu jest możliwość spłaty zadłużenia na warunkach uwzględniających możliwości finansowe kredytobiorców. Po wykonaniu układu, pozostałe do spłaty wierzytelności oczywiście zostają umorzone. Zawarcie układu może mieć miejsce także po złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. W takiej sytuacji sąd może skierować, jeżeli możliwości zarobkowe i sytuacja zawodowa dłużnika za tym przemawiają, wniosek do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Układ konsumencki jest jedną z wielu, w stu procentach legalną formą oddłużenia, polegającą na ustaleniu między dłużnikiem a wierzycielami łącznej wysokości zobowiązania, wysokości rat i okresu spłaty. Oczywiście tak zawarty układ jest ostatecznie zatwierdzany przez sąd.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy rozwiązanie w postaci układu konsumenckiego jest dla Ciebie – zgłoś do kancelarii ProPrawni. Nasi eksperci od oddłużania bezpłatnie przeanalizują Twoją sytuację. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie głównej.